Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DecoDeur, gevestigd aan de Binnendelta 9d in Blaricum, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DecoDeur en consument of rechtspersoon (hierna ‘de gebruiker’).
De activiteiten van DecoDeur richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot DecoDeur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met DecoDeur gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DecoDeur een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden besteld en/of geleverd.
Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing

Artikel 2 – Aanbod en prijzen
Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen dienen ter indicatie en kunnen wijzigen in verband met maatvoering versus verhoudingen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden DecoDeur niet.
De op de site vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar zonder eventuele verzendkosten.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
DecoDeur kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.


Artikel 3 – Koopovereenkomst
Via de site van DecoDeur kunnen offertes aangevraagd en naar aanleiding daarvan artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen DecoDeur en de koper komt tot stand - en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing -  op het moment van aanvaarding door de koper van de offerte. Indien de koper het aanbod – de offerte – heeft ondertekend en (langs elektronische weg) heeft aanvaard, bevestigt DecoDeur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een bevestingsemail en/of het sturen van de aanbetalingsfactuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de DecoDeur is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Als de koper de overeenkomst annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche.  De schadevergoeding bedraagt 60% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 100% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

Bij afname van montage zal DecoDeur de koper een bevestigingsemail sturen met hierin opgenomen de voorwaarden waartegen DecoDeur de montage komt uitvoeren. Deze voorwaarden zijn ook op de montage pagina opgenomen. Indien koper hier niet mee akkoord gaat, dient koper dit binnen 14 dagen na aanvaarding van het aanbod schriftelijk aan DecoDeur mede te delen en eventuele bezwaren kenbaar te maken.

Daarnaast kan een beperkt aantal artikelen ook direct besteld en afgerekend worden. In het geval dat artikelen direct besteld en afgerekend zijn komt de overeenkomst tot stand na betaling van de bestelling. Indien de koper direct op de site producten heeft besteld en afgerekend, kan deze de bestelling alleen binnen 24 uur wijzigen. Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen, de zgn. 'afkoelingsperiode'. Vooraf dient DecoDeur door de koper over deze retourmelding geïnformeerd te worden. De retour- en transportkosten komen geheel voor rekening van de koper. Het geretourneerde product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Het product moet voorzien zijn van de originele verpakking welke ongeopend is. DecoDeur behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de verpakking reeds geopend is, het product reeds gebruikt of door het toedoen van de koper is beschadigd. DecoDeur zal binnen 30 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren.
De hierboven genoemde 'afkoelingsperiode' is niet van toepassing voor aankopen die speciaal op maat of in kleur voor de koper worden gemaakt en bij zakelijke aankopen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DecoDeur en nadat de aanbetaling door de koper geheel voldaan en op de rekening van DecoDeur ontvangen is. DecoDeur is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DecoDeur dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Alle opgaven door DecoDeur van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten en/of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. DecoDeur kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen kunnen voordoen. DecoDeur is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.


Artikel 4 – Klachten en garantie
De koper is verplicht om bij levering de producten te controleren op eventuele transportschade of zichtbare gebreken en dit op de vrachtbrief aan te tekenen.
De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en/of diensten te onderzoeken of DecoDeur de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DecoDeur terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt DecoDeur geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

DecoDeur hanteert voor garantie van de geleverde producten en/of diensten de garantievoorwaarden van de desbetreffende producenten/leveranciers. Deze garantievoorwaarden kunnen per producent/leverancier verschillen. U kunt deze garantievoorwaarden terugvinden op onze site onder Klantenservice/Garantiebepalingen. Indien gewenst kunt u deze garantievoorwaarden ook bij DecoDeur opvragen. Op montage welke door DecoDeur uitgevoerd wordt, geldt 1 jaar garantie.
De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door DecoDeur worden gerespecteerd.
DecoDeur zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
DecoDeur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
De verzendtarieven zijn gebaseerd op leveringen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waar een ander verzendtarief voor geldt.
Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan DecoDeur kenbaar heeft gemaakt. De schade die DecoDeur lijdt ten gevolge van een foutief opgegeven adres, komt volledig voor rekening en risico van de koper.
De deuren zullen door de transporteur worden geleverd tot aan de voordeur op de begane grond. Wij zullen de deuren dus niet naar de 1e verdieping of hoger tillen, de chauffeur is hiervoor ook niet gemachtigd.

De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. DecoDeur zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. DecoDeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

Indien DecoDeur door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 3 maanden hebben zowel DecoDeur als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

Artikel 6 - Betaling
De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan DecoDeur verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan DecoDeur van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. DecoDeur is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.
Bij een niet tijdige betaling door koper is DecoDeur van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
Het eigendom van door DecoDeur eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan DecoDeur is verschuldigd, aan DecoDeur heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.

Artikel 7 – Privacy
DecoDeur respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig kunnen  afhandelen van de bestelling.
Persoonsgegevens zullen door DecoDeur niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan DecoDeur, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor DecoDeur geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van procesgerelateerde e-mails zoals een orderbevestiging, levertijdbericht en verzendbericht. Daarnaast kan DecoDeur het e-mailadres gebruiken voor aanbiedingen van gelijksoortige producten. De klant heeft bij elke aanbieding de mogelijkheid om zich voor de aanbiedingsberichten uit te schrijven.

Artikel 8: Diversen
DecoDeur neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover DecoDeur geen controle heeft. Aangezien DecoDeur geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is DecoDeur niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
De woord- en beeldmerken alsmede foto's, logo's en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DecoDeur niet door derden gebruikt worden.
Een eventuele aansprakelijkheid van DecoDeur jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan DecoDeur uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. DecoDeur is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

Artikel 9: Geschillenregeling
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

DecoDeur
Binnendelta 9d
1261 WZ Blaricum
Telefoonnummer: 035 7605600
email: [email protected]
Inschrijfnummer KvK: 54214459
BTW Nummer: 8512.16.882.B01